Regulamin „Piosenki patriotycznej”.

XX SPOTKANIE Z  PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ - ,, CZEŚĆ POLSKIEJ ZIEMI’’ - Chojnice 2019 w ramach obchodów Święta Niepodległości i powrotu Chojnic do Macierzy

REGULAMIN

1. Termin i miejsce - 8 listopada (piątek) 2019, godz. 10.00 – Chojnickie Centrum Kultury

 2. Cele festiwalu

  - kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na wartości patriotyczne,

  - rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i miejscowości w której żyjemy,

  - nauka historii poprzez piosenkę oraz jej związek z dziejami i wydarzeniami historycznymi,  

  - konfrontacje umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

3. Organizatorzy

    Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

   Współorganizatorzy:  Chojnickie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach.

 4. Zasady uczestnictwa

  a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno -  instrumentalne w następujących  kategoriach  wiekowych:

 - klasy I-III

 - klasy IV-VIII

 - młodzież ponadgimnazjalna

   b) każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę o treści patriotycznej  ( Ojczyzna, region, miejscowość),

  c) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub podkładzie muzycznym (pół - playback),

  d) każdą instytucję (szkołę, ośrodek kultury) może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny (np. solista lub zespół) w każdej kategorii wiekowej,

  e) każdy uczestnik może występować tylko w jednym podmiocie muzycznym czyli jako solista lub członek zespołu,

 f) uczestnik nie może prezentować tej samej piosenki, którą już prezentował w naszym Przeglądzie, gdyż konsekwencją będzie dyskwalifikacja uczestnika.

  g) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem  i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące  ich instytucje (np. szkoły, domy kultury).

5. Ocena uczestników

   Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

   Ogólne kryteria oceny:

   - dobór repertuaru,

   - umiejętności wokalne,

   - prezentacja sceniczna i ogólny wyraz artystyczny.

6. Sprawy różne 

  - organizator zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania

    podkładów muzycznych oraz słodki poczęstunek.

  - sprawy nie ujęte w regulaminie, lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie przeglądu rozpatruje organizator w porozumieniu z jury,

  - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu.

- przegląd zakończy się w godzinach popołudniowych wręczeniem nagród i koncertem laureatów

7. Zgłoszenia wg. wzoru

a) nazwa zespołu (ilość członków), nazwiska wykonawców (solista, duet)

b) kategoria wiekowa

- szkoła podstawowa - klasy I-III   

- szkoła podstawowa - klasy IV-VIII

- młodzież ponadgimnazjalna

c) tytuł piosenki (autor tekstu i muzyki - mile widziany), rodzaj akompaniamentu

d) imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt

e) nazwa i adres placówki (szkoły)

8. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 4.11.2019 roku

na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.31-go Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice  z dopiskiem “Piosenka Patriotyczna-2019“ lub na e-maila organizatora

Kontakt z organizatorem: Michał Leszczyński,  tel. kom.  692 342 707;             

 e-mail  michallesz@wp.pl

NA GÓRĘ